Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:21

New American Standard Bible
James 1:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, ridding {yourselves} of all filthiness and {all} that remains of wickedness, in humility receive the word implanted, which is able to save your souls.
NA26 – διὸ ἀποθέμενοι (5642) πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραΰτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάμενον (5740) σῶσαι (5658) τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
WH – διο αποθεμενοι (5642) πασαν ρυπαριαν και περισσειαν κακιας εν πραυτητι δεξασθε (5663) τον εμφυτον λογον τον δυναμενον (5740) σωσαι (5658) τας ψυχας υμων
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܪܚܶܩܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܨܺܝܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܰܢ ܕ݁ܗܺܝ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile