Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:5

New American Standard Bible
James 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him.
NA26 – Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται (5743) σοφίας, αἰτείτω (5720) παρὰ τοῦ διδόντος (5723) θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, (5723) καὶ δοθήσεται (5701) αὐτῷ.
WH – ει δε τις υμων λειπεται (5743) σοφιας αιτειτω (5720) παρα του διδοντος (5723) θεου πασιν απλως και μη ονειδιζοντος (5723) και δοθησεται (5701) αυτω
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܚܣܺܝܪ ܡܶܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐܝܺܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܚܰܣܶܕ݂ ܘܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile