Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:23

New American Standard Bible
James 2:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the Scripture was fulfilled which says, "AND ABRAHAM BELIEVED GOD, AND IT WAS CREDITED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS," and he was called a friend of God.
NA26 – καὶ ἐπληρώθη (5681) γραφὴ λέγουσα, (5723) Ἐπίστευσεν (5656) δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη (5681) αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη. (5681)
WH – και επληρωθη (5681) η γραφη η λεγουσα (5723) επιστευσεν (5656) δε αβρααμ τω θεω και ελογισθη (5681) αυτω εις δικαιοσυνην και φιλος θεου εκληθη (5681)
PES – ܘܰܫܠܶܡ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile