Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:4

New American Standard Bible
James 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – have you not made distinctions among yourselves, and become judges with evil motives?
NA26 – οὐ διεκρίθητε (5681) ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε (5633) κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν;
WH – ου διεκριθητε (5681) εν εαυτοις και εγενεσθε (5633) κριται διαλογισμων πονηρων
PES – ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܦ݂ܰܪܫܳܢܶܐ ܕ݁ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile