Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:10

New American Standard Bible
James 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – from the same mouth come {both} blessing and cursing. My brothers {and sisters,} these things should not be this way.
NA26 – ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, (5904) ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτως γίνεσθαι. (5738)
WH – εκ του αυτου στοματος εξερχεται (5736) ευλογια και καταρα ου χρη (5719) αδελφοι μου ταυτα ουτως γινεσθαι (5738)
PES – ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܘܛܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܣܬ݁ܰܥܪܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile