Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 4:14

New American Standard Version
James 4:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are {just} a vapor that appears for a little while and then vanishes away.
NA26 – οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε (5736) τὸ τῆς αὔριον ποία ζωὴ ὑμῶν. ἀτμὶς γάρ ἐστε (5748) πρὸς ὀλίγον φαινομένη, (5730) ἔπειτα καὶ ἀφανιζομένη· (5746)
WH – οιτινες ουκ επιστασθε (5736) [ | το ] της αυριον ποια η ζωη υμων ατμις γαρ εστε (5719) [ | η ] προς ολιγον φαινομενη (5730) επειτα και αφανιζομενη (5746)
PES – ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܚܳܪ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܰܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܗܓ݁ܳܐ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܘܛܳܠܶܩ ܘܡܰܘܦ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile