Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:13

New American Standard Bible
James 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Is anyone among you suffering? {Then} he must pray. Is anyone cheerful? He is to sing praises.
NA26 – Κακοπαθεῖ class="show tvm">(5719) τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· class="show tvm">(5737) εὐθυμεῖ class="show tvm">(5719) τις; ψαλλέτω. class="show tvm">(5720)
WH – κακοπαθει class="show tvm">(5719) τις εν υμιν προσευχεσθω class="show tvm">(5737) ευθυμει class="show tvm">(5719) τις ψαλλετω class="show tvm">(5720)
PES – ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܘܶܐܢ ܚܳܕ݂ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܙܰܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile