Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:10

New American Standard Bible
John 10:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The thief comes only to steal and kill and destroy; I came so that they would have life, and have {it} abundantly.
NA26 – κλέπτης οὐκ ἔρχεται (5736) εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ (5661) καὶ θύσῃ (5661) καὶ ἀπολέσῃ· (5661) ἐγὼ ἦλθον (5627) ἵνα ζωὴν ἔχωσιν (5725) καὶ περισσὸν ἔχωσιν. (5725)
WH – ο κλεπτης ουκ ερχεται (5736) ει μη ινα κλεψη (5661) και θυση (5661) και απολεση (5661) εγω ηλθον (5627) ινα ζωην εχωσιν (5725) και περισσον εχωσιν (5725)
PES – ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܘܰܕ݂ܢܶܩܛܽܘܠ ܘܰܕ݂ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile