Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:11,14

New American Standard Bible
John 10:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I am the good shepherd; the good shepherd lays down His life for the sheep.
NA26 – Ἐγώ εἰμι class="show tvm">(5748) ποιμὴν καλός· ποιμὴν καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν class="show tvm">(5719) ὑπὲρ τῶν προβάτων·
WH – εγω ειμι class="show tvm">(5719) ο ποιμην ο καλος ο ποιμην ο καλος την ψυχην αυτου τιθησιν class="show tvm">(5719) υπερ των προβατων
PES – ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܣܳܐܶܡ ܚܠܳܦ݂ ܥܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 10:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I am the good shepherd, and I know My own, and My own know Me,
NA26 – Ἐγώ εἰμι class="show tvm">(5748) ποιμὴν καλός, καὶ γινώσκω class="show tvm">(5719) τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά,
WH – εγω ειμι class="show tvm">(5719) ο ποιμην ο καλος και γινωσκω class="show tvm">(5719) τα εμα και γινωσκουσιν class="show tvm">(5719) με τα εμα
PES – ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܕ݂ܺܝܠܝ ܘܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile