Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:21

New American Standard Version
John 10:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Others were saying, ""These are not the sayings of one demon-possessed. A demon cannot open the eyes of the blind, can he?"
NA26 – ἄλλοι ἔλεγον, (5707) Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν (5748) δαιμονιζομένου· (5740) μὴ δαιμόνιον δύναται (5736) τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;
WH – αλλοι ελεγον (5707) ταυτα τα ρηματα ουκ εστιν (5719) δαιμονιζομενου (5740) μη δαιμονιον δυναται (5736) τυφλων οφθαλμους ανοιξαι (5658)
PES – ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܳܢܳܐ ܠܡܳܐ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܥܰܝܢܶܐ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܠܰܡܦ݂ܰܬ݁ܳܚܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile