Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:36

New American Standard Bible
John 10:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – are you saying of Him whom the Father sanctified and sent into the world, 'You are blaspheming,' because I said, 'I am the Son of God'?
NA26 – ὃν πατὴρ ἡγίασεν (5656) καὶ ἀπέστειλεν (5656) εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε (5719) ὅτι Βλασφημεῖς, (5719) ὅτι εἶπον, (5627) Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι; (5748)
WH – ον ο πατηρ ηγιασεν (5656) και απεστειλεν (5656) εις τον κοσμον υμεις λεγετε (5719) οτι βλασφημεις (5719) οτι ειπον (5627) υιος του θεου ειμι (5719)
PES – ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܫܶܗ ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile