Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:23

New American Standard Bible
John 12:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus answered them by saying, "The hour has come for the Son of Man to be glorified.
NA26 – δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται class="show tvm">(5736) αὐτοῖς λέγων, class="show tvm">(5723) Ἐλήλυθεν class="show tvm">(5754) ὥρα ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
WH – ο δε ιησους αποκρινεται class="show tvm">(5736) αυτοις λεγων class="show tvm">(5723) εληλυθεν class="show tvm">(5754) η ωρα ινα δοξασθη class="show tvm">(5686) ο υιος του ανθρωπου
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile