Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:38

New American Standard Bible
John 12:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {This happened} so that the word of Isaiah the prophet which he spoke would be fulfilled: "LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT? AND TO WHOM HAS THE ARM OF THE LORD BEEN REVEALED?"
NA26 – ἵνα λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ (5686) ὃν εἶπεν, (5627) Κύριε, τίς ἐπίστευσεν (5656) τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; (5681)
WH – ινα ο λογος ησαιου του προφητου πληρωθη (5686) ον ειπεν (5627) κυριε τις επιστευσεν (5656) τη ακοη ημων και ο βραχιων κυριου τινι απεκαλυφθη (5681)
PES – ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܡܰܢܽܘ ܗܰܝܡܶܢ ܠܫܶܡܥܰܢ ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile