Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:23

New American Standard Bible
John 13:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Lying back on Jesus' chest was one of His disciples, whom Jesus loved.
NA26 – ἦν (5713) ἀνακείμενος (5740) εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα (5707) Ἰησοῦς·
WH – ην (5707) ανακειμενος (5740) εις εκ των μαθητων αυτου εν τω κολπω του ιησου ον ηγαπα (5707) [ [ο] | ο ] ιησους
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile