Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:7

New American Standard Bible
John 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered and said to him, "What I am doing, you do not realize right now, but you will understand later."
NA26 – ἀπεκρίθη class="show tvm">(5662) Ἰησοῦς καὶ εἶπεν class="show tvm">(5627) αὐτῷ, ἐγὼ ποιῶ class="show tvm">(5719) σὺ οὐκ οἶδας class="show tvm">(5758) ἄρτι, γνώσῃ class="show tvm">(5695) δὲ μετὰ ταῦτα.
WH – απεκριθη class="show tvm">(5662) ιησους και ειπεν class="show tvm">(5627) αυτω ο εγω ποιω class="show tvm">(5719) συ ουκ οιδας class="show tvm">(5758) αρτι γνωση class="show tvm">(5695) δε μετα ταυτα
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile