Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 17:24

New American Standard Bible
John 17:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Father, I desire that they also, whom You have given Me, be with Me where I am, so that they may see My glory which You have given Me, for You loved Me before the foundation of the world.
NA26 – Πάτερ, δέδωκάς (5758) μοι, θέλω (5719) ἵνα ὅπου εἰμὶ (5748) ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν (5753) μετ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν (5725) τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς (5758) μοι, ὅτι ἠγάπησάς (5656) με πρὸ καταβολῆς κόσμου.
WH – [ πατηρ | πατερ ] ο δεδωκας (5758) μοι θελω (5719) ινα οπου ειμι (5719) εγω κακεινοι ωσιν (5725) μετ εμου ινα θεωρωσιν (5725) την δοξαν την εμην ην δεδωκας (5758) μοι οτι ηγαπησας (5656) με προ καταβολης κοσμου
PES – ܐܰܒ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܝ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܰܐܚܶܒ݂ܬ݁ܳܢܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile