Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:15

New American Standard Bible
John 18:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Simon Peter was following Jesus, and {so was} another disciple. Now that disciple was known to the high priest, and he entered with Jesus into the courtyard of the high priest,
NA26 – Ἠκολούθει (5707) δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν (5713) γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν (5627) τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως,
WH – ηκολουθει (5707) δε τω ιησου σιμων πετρος και αλλος μαθητης ο δε μαθητης εκεινος ην (5707) γνωστος τω αρχιερει και συνεισηλθεν (5627) τω ιησου εις την αυλην του αρχιερεως
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile