Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:21

New American Standard Bible
John 18:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Why are you asking Me? Ask those who have heard what I spoke to them. Look: these people know what I said."
NA26 – τί με ἐρωτᾷς; (5719) ἐρώτησον (5657) τοὺς ἀκηκοότας (5756) τί ἐλάλησα (5656) αὐτοῖς· ἴδε (5657) οὗτοι οἴδασιν (5758) εἶπον (5627) ἐγώ.
WH – τι με ερωτας (5719) ερωτησον (5657) τους ακηκοοτας (5756) τι ελαλησα (5656) αυτοις ιδε (5628) ουτοι οιδασιν (5758) α ειπον (5627) εγω
PES – ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܫܰܐܶܠ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile