Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:8

New American Standard Bible
John 18:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered, "I told you that I am {He;} so if you are seeking Me, let these {men} go on their way."
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς, Εἶπον (5627) ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· (5748) εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, (5719) ἄφετε (5628) τούτους ὑπάγειν· (5721)
WH – απεκριθη (5662) ιησους ειπον (5627) υμιν οτι εγω ειμι (5719) ει ουν εμε ζητειτε (5719) αφετε (5628) τουτους υπαγειν (5721)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܶܐܢ ܠܺܝ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile