Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:10

New American Standard Bible
John 19:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Pilate said to Him, "Are you not speaking to me? Do You not know that I have authority to release You, and I have authority to crucify You?"
NA26 – λέγει (5719) οὖν αὐτῷ Πιλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; (5719) οὐκ οἶδας (5758) ὅτι ἐξουσίαν ἔχω (5719) ἀπολῦσαί (5658) σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω (5719) σταυρῶσαί (5658) σε;
WH – λεγει (5719) ουν αυτω ο πιλατος εμοι ου λαλεις (5719) ουκ οιδας (5758) οτι εξουσιαν εχω (5719) απολυσαι (5658) σε και εξουσιαν εχω (5719) σταυρωσαι (5658) σε
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܥܰܡܝ ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܫܰܠܺܝܛ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܝܟ݂ ܘܫܰܠܺܝܛ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܙܩܦ݂ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile