Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:11

New American Standard Bible
John 19:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered him, "You would have no authority over Me at all, if it had not been given to you from above; for this reason the one who handed Me over to you has {the} greater sin."
NA26 – ἀπεκρίθη class="show tvm">(5662) αὐτῷ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες class="show tvm">(5707) ἐξουσίαν κατ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν class="show tvm">(5713) δεδομένον class="show tvm">(5772) σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο παραδούς class="show tvm">(5631) μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. class="show tvm">(5719)
WH – απεκριθη class="show tvm">(5662) [ αυτω | [αυτω] ] ιησους ουκ ειχες class="show tvm">(5707) εξουσιαν κατ εμου ουδεμιαν ει μη ην class="show tvm">(5707) δεδομενον class="show tvm">(5772) σοι ανωθεν δια τουτο ο παραδους class="show tvm">(5631) με σοι μειζονα αμαρτιαν εχει class="show tvm">(5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܠܰܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܰܐܫܠܡܰܢܝ ܠܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile