Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:20

New American Standard Bible
John 19:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore many of the Jews read this inscription, because the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, Latin, {and} in Greek.
NA26 – τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν (5627) τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν (5713) τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη (5681) Ἰησοῦς· καὶ ἦν (5713) γεγραμμένον (5772) Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.
WH – τουτον ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωσαν (5627) των ιουδαιων οτι εγγυς ην (5707) ο τοπος της πολεως οπου εσταυρωθη (5681) ο ιησους και ην (5707) γεγραμμενον (5772) εβραιστι ρωμαιστι ελληνιστι
PES – ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܩܪܰܐܘܽܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܒ݁ܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܘܝܰܘܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܪܽܗ݈ܘܡܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile