Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:29,36

New American Standard Bible
John 1:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The next day he saw Jesus coming to him, and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world!
NA26 – Τῇ ἐπαύριον βλέπει (5719) τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον (5740) πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, (5719) Ἴδε (5657) ἀμνὸς τοῦ θεοῦ αἴρων (5723) τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.
WH – τη επαυριον βλεπει (5719) τον ιησουν ερχομενον (5740) προς αυτον και λεγει (5719) ιδε (5628) ο αμνος του θεου ο αιρων (5723) την αμαρτιαν του κοσμου
PES – ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܚܙܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 1:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he looked at Jesus as He walked, and said, "Behold, the Lamb of God!"
NA26 – καὶ ἐμβλέψας (5660) τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι (5723) λέγει, (5719) Ἴδε (5657) ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
WH – και εμβλεψας (5660) τω ιησου περιπατουντι (5723) λεγει (5719) ιδε (5628) ο αμνος του θεου
PES – ܘܚܳܪ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile