Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:48

New American Standard Bible
John 1:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nathanael said to Him, "How do You know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you."
NA26 – λέγει class="show tvm">(5719) αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; class="show tvm">(5719) ἀπεκρίθη class="show tvm">(5662) Ἰησοῦς καὶ εἶπεν class="show tvm">(5627) αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι class="show tvm">(5658) ὄντα class="show tvm">(5752) ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν class="show tvm">(5627) σε.
WH – λεγει class="show tvm">(5719) αυτω ναθαναηλ ποθεν με γινωσκεις class="show tvm">(5719) απεκριθη class="show tvm">(5662) ιησους και ειπεν class="show tvm">(5627) αυτω προ του σε φιλιππον φωνησαι class="show tvm">(5658) οντα class="show tvm">(5723) υπο την συκην ειδον class="show tvm">(5627) σε
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܢܰܬ݂ܰܢܰܝܺܐܝܠ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܝܟ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܙܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile