Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:1

New American Standard Bible
John 20:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now on the first {day} of the week Mary Magdalene came early to the tomb, while it was still dark, and saw the stone {already} removed from the tomb.
NA26 – Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία Μαγδαληνὴ ἔρχεται (5736) πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης (5752) εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει (5719) τὸν λίθον ἠρμένον (5772) ἐκ τοῦ μνημείου.
WH – τη δε μια των σαββατων μαρια η μαγδαληνη ερχεται (5736) πρωι σκοτιας ετι ουσης (5723) εις το μνημειον και βλεπει (5719) τον λιθον ηρμενον (5772) εκ του μνημειου
PES – ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܰܕ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܰܚܙܳܬ݂ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile