Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:17

New American Standard Bible
John 20:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to her, "Stop clinging to Me, for I have not yet ascended to the Father; but go to My brothers and say to them, 'I am ascending to My Father and your Father, and My God and your God.'"
NA26 – λέγει (5719) αὐτῇ Ἰησοῦς, Μή μου ἅπτου, (5732) οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα (5758) πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου (5737) δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ (5628) αὐτοῖς, Ἀναβαίνω (5719) πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.
WH – λεγει (5719) αυτη ιησους μη μου απτου (5732) ουπω γαρ αναβεβηκα (5758) προς τον πατερα πορευου (5737) δε προς τους αδελφους μου και ειπε (5628) αυτοις αναβαινω (5719) προς τον πατερα μου και πατερα υμων και θεον μου και θεον υμων
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܺܝ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܣܶܠܩܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܙܶܠܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܰܝ ܘܶܐܡܰܪܝ ܠܗܽܘܢ ܣܳܠܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܘܰܐܠܳܗܝ ܘܰܐܠܳܗܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile