Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:14

New American Standard Bible
John 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And within the temple {grounds} He found those who were selling oxen, sheep, and doves, and the money changers seated {at their tables.}
NA26 – καὶ εὗρεν class="show tvm">(5627) ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας class="show tvm">(5723) βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους, class="show tvm">(5740)
WH – και ευρεν class="show tvm">(5627) εν τω ιερω τους πωλουντας class="show tvm">(5723) βοας και προβατα και περιστερας και τους κερματιστας καθημενους class="show tvm">(5740)
PES – ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܬ݁ܰܘܪܶܐ ܘܥܶܪܒ݁ܶܐ ܘܝܰܘܢܶܐ ܘܠܰܡܥܰܪܦ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile