Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:4

New American Standard Bible
John 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to her, "What {business} do you have with Me, woman? My hour has not yet come."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῇ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει (5719) ὥρα μου.
WH – [ και | [και] ] λεγει (5719) αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει (5719) η ωρα μου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟ݂ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܫܳܥܰܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile