Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:9

New American Standard Bible
John 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when the headwaiter tasted the water which had become wine, and did not know where it came from (but the servants who had drawn the water knew), the headwaiter called the groom,
NA26 – ὡς δὲ ἐγεύσατο (5662) ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, (5772) καὶ οὐκ ᾔδει (5715) πόθεν ἐστίν, (5748) οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν (5715) οἱ ἠντληκότες (5761) τὸ ὕδωρ, φωνεῖ (5719) τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος
WH – ως δε εγευσατο (5662) ο αρχιτρικλινος το υδωρ οινον γεγενημενον (5772) και ουκ ηδει (5714) ποθεν εστιν (5719) οι δε διακονοι ηδεισαν (5714) οι ηντληκοτες (5761) το υδωρ φωνει (5719) τον νυμφιον ο αρχιτρικλινος
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܛܥܶܡ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܳܐ ܡܰܝܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܡܠܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܝܳܐ ܩܪܳܐ ܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܳܐ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile