Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:1,4, 9

New American Standard Bible
John 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews;
NA26 – Ἦν (5713) δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·
WH – ην (5707) δε ανθρωπος εκ των φαρισαιων νικοδημος ονομα αυτω αρχων των ιουδαιων
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nicodemus said to Him, "How can a person be born when he is old? He cannot enter his mother's womb a second time and be born, can he?"
NA26 – λέγει (5719) πρὸς αὐτὸν Νικόδημος, Πῶς δύναται (5736) ἄνθρωπος γεννηθῆναι (5683) γέρων ὤν; (5752) μὴ δύναται (5736) εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν (5629) καὶ γεννηθῆναι; (5683)
WH – λεγει (5719) προς αυτον [ο] νικοδημος πως δυναται (5736) ανθρωπος γεννηθηναι (5683) γερων ων (5723) μη δυναται (5736) εις την κοιλιαν της μητρος αυτου δευτερον εισελθειν (5629) και γεννηθηναι (5683)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܣܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܟ݂ܰܪܣܳܐ ܕ݁ܶܐܡܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܠܡܶܥܰܠ ܘܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nicodemus responded and said to Him, "How can these things be?"
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Νικόδημος καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Πῶς δύναται (5736) ταῦτα γενέσθαι; (5635)
WH – απεκριθη (5662) νικοδημος και ειπεν (5627) αυτω πως δυναται (5736) ταυτα γενεσθαι (5635)
PES – ܥܢܳܐ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile