Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:25

New American Standard Bible
John 3:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then a matter of dispute developed on the part of John's disciples with a Jew about purification.
NA26 – Ἐγένετο class="show tvm">(5633) οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.
WH – εγενετο class="show tvm">(5633) ουν ζητησις εκ των μαθητων ιωαννου μετα ιουδαιου περι καθαρισμου
PES – ܗܘܳܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܳܬ݂ܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile