Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:8

New American Standard Bible
John 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going; so is everyone who is born of the Spirit."
NA26 – τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει (5719) πνεῖ, (5719) καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, (5719) ἀλλ οὐκ οἶδας (5758) πόθεν ἔρχεται (5736) καὶ ποῦ ὑπάγει· (5719) οὕτως ἐστὶν (5748) πᾶς γεγεννημένος (5772) ἐκ τοῦ πνεύματος.
WH – το πνευμα οπου θελει (5719) πνει (5719) και την φωνην αυτου ακουεις (5719) αλλ ουκ οιδας (5758) ποθεν ερχεται (5736) και που υπαγει (5719) ουτως εστιν (5719) πας ο γεγεννημενος (5772) εκ του πνευματος
PES – ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܢܳܫܒ݁ܳܐ ܘܩܳܠܳܗ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܘܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile