Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 4:25

New American Standard Bible
John 4:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The woman said to Him, "I know that Messiah is coming (He who is called Christ); when that One comes, He will declare all things to us."
NA26 – λέγει class="show tvm">(5719) αὐτῷ γυνή, Οἶδα class="show tvm">(5758) ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, class="show tvm">(5736) λεγόμενος class="show tvm">(5746) Χριστός· ὅταν ἔλθῃ class="show tvm">(5632) ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ class="show tvm">(5692) ἡμῖν ἅπαντα.
WH – λεγει class="show tvm">(5719) αυτω η γυνη οιδα class="show tvm">(5758) οτι μεσσιας ερχεται class="show tvm">(5736) ο λεγομενος class="show tvm">(5746) χριστος οταν ελθη class="show tvm">(5632) εκεινος αναγγελει class="show tvm">(5692) ημιν απαντα
PES – ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܡܰܠܶܦ݂ ܠܰܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile