Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:35

New American Standard Bible
John 5:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "He was the lamp that was burning and shining, and you were willing to rejoice for a while in his light.
NA26 – ἐκεῖνος ἦν class="show tvm">(5713) λύχνος καιόμενος class="show tvm">(5746) καὶ φαίνων, class="show tvm">(5723) ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε class="show tvm">(5656) ἀγαλλιαθῆναι class="show tvm">(5677) πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ.
WH – εκεινος ην class="show tvm">(5707) ο λυχνος ο καιομενος class="show tvm">(5746) και φαινων class="show tvm">(5723) υμεις δε ηθελησατε class="show tvm">(5656) αγαλλιαθηναι class="show tvm">(5677) προς ωραν εν τω φωτι αυτου
PES – ܗܰܘ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܠܶܩ ܘܡܰܢܗܰܪ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܨܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܽܘܢ ܕ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܽܘܗܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile