Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:35

New American Standard Version
John 5:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He was the lamp that was burning and was shining and you were willing to rejoice for a while in his light.
NA26 – ἐκεῖνος ἦν (5713) λύχνος καιόμενος (5746) καὶ φαίνων, (5723) ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε (5656) ἀγαλλιαθῆναι (5677) πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ.
WH – εκεινος ην (5707) ο λυχνος ο καιομενος (5746) και φαινων (5723) υμεις δε ηθελησατε (5656) αγαλλιαθηναι (5677) προς ωραν εν τω φωτι αυτου
PES – ܗܰܘ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܠܶܩ ܘܡܰܢܗܰܪ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܨܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܽܘܢ ܕ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܽܘܗܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile