Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:43

New American Standard Bible
John 5:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I have come in My Father's name, and you do not receive Me; if another comes in his own name, you will receive him.
NA26 – ἐγὼ ἐλήλυθα class="show tvm">(5754) ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ class="show tvm">(5719) με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ class="show tvm">(5632) ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. class="show tvm">(5695)
WH – εγω εληλυθα class="show tvm">(5754) εν τω ονοματι του πατρος μου και ου λαμβανετε class="show tvm">(5719) με εαν αλλος ελθη class="show tvm">(5632) εν τω ονοματι τω ιδιω εκεινον λημψεσθε class="show tvm">(5695)
PES – ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܘܶܐܢ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܫܶܡ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܠܗܰܘ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile