Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:3,15

New American Standard Bible
John 6:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus went up on the mountain, and there He sat with His disciples.
NA26 – ἀνῆλθεν (5627) δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο (5711) μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
WH – ανηλθεν (5627) δε εις το ορος ιησους και εκει εκαθητο (5711) μετα των μαθητων αυτου
PES – ܘܰܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus, aware that they intended to come and take Him by force to make Him king, withdrew again to the mountain by Himself, alone.
NA26 – Ἰησοῦς οὖν γνοὺς (5631) ὅτι μέλλουσιν (5719) ἔρχεσθαι (5738) καὶ ἁρπάζειν (5721) αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν (5661) βασιλέα ἀνεχώρησεν (5656) πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.
WH – ιησους ουν γνους (5631) οτι μελλουσιν (5719) ερχεσθαι (5738) και αρπαζειν (5721) αυτον ινα ποιησωσιν (5661) βασιλεα ανεχωρησεν (5656) παλιν εις το ορος αυτος μονος
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܶܚܛܦ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile