Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:70

New American Standard Bible
John 6:70
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered them, "Did I Myself not choose you, the twelve? And {yet} one of you is a devil."
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν; (5748)
WH – απεκριθη (5662) αυτοις ο ιησους ουκ εγω υμας τους δωδεκα εξελεξαμην (5668) και εξ υμων εις διαβολος εστιν (5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܘܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܣܳܛܳܢܳܐ ܗܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile