Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:17

New American Standard Bible
John 7:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "If anyone is willing to do His will, he will know about the teaching, whether it is of God, or I am speaking from Myself.
NA26 – ἐάν τις θέλῃ class="show tvm">(5725) τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, class="show tvm">(5721) γνώσεται class="show tvm">(5695) περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν class="show tvm">(5748) ἐγὼ ἀπ ἐμαυτοῦ λαλῶ. class="show tvm">(5719)
WH – εαν τις θελη class="show tvm">(5725) το θελημα αυτου ποιειν class="show tvm">(5721) γνωσεται class="show tvm">(5695) περι της διδαχης ποτερον εκ του θεου εστιν class="show tvm">(5719) η εγω απ εμαυτου λαλω class="show tvm">(5719)
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܝ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile