Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:22

New American Standard Bible
John 7:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For this reason Moses has given you circumcision (not that it is from Moses, but from the fathers), and {even} on a Sabbath you circumcise a man.
NA26 – (5748) ἀλλ ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε (5719) ἄνθρωπον.
WH – δια τουτο μωυσης δεδωκεν (5758) υμιν την περιτομην ουχ οτι εκ του μωυσεως εστιν (5719) αλλ εκ των πατερων και [ [εν] | εν ] σαββατω περιτεμνετε (5719) ανθρωπον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile