Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:3

New American Standard Version
John 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore His brothers said to Him, ""Leave here and go into Judea, so that Your disciples also may see Your works which You are doing.
NA26 – εἶπον (5627) οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι (5628) ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε (5720) εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν (5692) σοῦ τὰ ἔργα ποιεῖς· (5719)
WH – ειπον (5627) ουν προς αυτον οι αδελφοι αυτου μεταβηθι (5628) εντευθεν και υπαγε (5720) εις την ιουδαιαν ινα και οι μαθηται σου θεωρησουσιν (5692) [ [σου] | σου ] τα εργα α ποιεις (5719)
PES – ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܚܰܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܫܰܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܙܶܠ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile