Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:6

New American Standard Bible
John 7:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus said to them, "My time is not yet here, but your time is always ready.
NA26 – λέγει (5719) οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καιρὸς ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, (5748) δὲ καιρὸς ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν (5748) ἕτοιμος.
WH – λεγει (5719) ουν αυτοις ο ιησους ο καιρος ο εμος ουπω παρεστιν (5719) ο δε καιρος ο υμετερος παντοτε εστιν (5719) ετοιμος
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܙܰܒ݂ܢܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܛܳܐ ܙܰܒ݂ܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܕ݁ܳܢ ܡܛܰܝܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile