Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:6,8

New American Standard Bible
John 7:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus said to them, "My time is not yet here, but your time is always ready.
NA26 – λέγει class="show tvm">(5719) οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καιρὸς ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, class="show tvm">(5748) δὲ καιρὸς ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν class="show tvm">(5748) ἕτοιμος.
WH – λεγει class="show tvm">(5719) ουν αυτοις ο ιησους ο καιρος ο εμος ουπω παρεστιν class="show tvm">(5719) ο δε καιρος ο υμετερος παντοτε εστιν class="show tvm">(5719) ετοιμος
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܙܰܒ݂ܢܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܛܳܐ ܙܰܒ݂ܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܕ݁ܳܢ ܡܛܰܝܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Go up to the feast yourselves; I am not going up to this feast, because My time has not yet fully arrived."
NA26 – ὑμεῖς ἀνάβητε class="show tvm">(5628) εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω class="show tvm">(5719) εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. class="show tvm">(5769)
WH – υμεις αναβητε class="show tvm">(5628) εις την εορτην εγω [ ουπω | ουκ ] αναβαινω class="show tvm">(5719) εις την εορτην ταυτην οτι ο εμος καιρος ουπω πεπληρωται class="show tvm">(5769)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܣܰܩܘ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile