Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:3

New American Standard Bible
John 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the scribes and the Pharisees brought a woman caught in the act of adultery, and after placing her in the center {of the courtyard,}
NA26 – ἄγουσιν (5719) δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, (5772) καὶ στήσαντες (5660) αὐτὴν ἐν μέσῳ
WH – αγουσιν (5719) δε οι γραμματεις και οι φαρισαιοι γυναικα επι μοιχεια κατειλημμενην (5772) και στησαντες (5660) αυτην εν μεσω
PES – ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܰܚܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܰܘܪܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܩܺܝܡܽܘܗ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile