Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:49

New American Standard Version
John 8:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered, ""I do not have a demon; but I honor My Father, and you dishonor Me.
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, (5719) ἀλλὰ τιμῶ (5719) τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ (5719) με.
WH – απεκριθη (5662) ιησους εγω δαιμονιον ουκ εχω (5719) αλλα τιμω (5719) τον πατερα μου και υμεις ατιμαζετε (5719) με
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܺܝ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐܒ݂ܝ ܡܝܰܩܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser: