Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:9

New American Standard Bible
John 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when they heard {this,} they {began} leaving, one by one, beginning with the older ones, and He was left alone, and the woman {where she} was, in the center {of the courtyard.}
NA26 – οἱ δὲ ἀκούσαντες (5660) ἐξήρχοντο εἷς καθ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη (5681) μόνος, καὶ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. (5752)
WH – οι δε ακουσαντες (5660) εξηρχοντο (5711) εις καθ εις αρξαμενοι (5671) απο των πρεσβυτερων και κατελειφθη (5681) μονος και η γυνη εν μεσω ουσα (5723)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܘ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܩܰܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܚܽܘܕ݂ܶܝܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile