Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 9:9

New American Standard Bible
John 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Others were saying, "This is he," {still} others were saying, "No, but he is like him." The man himself kept saying, "I am {the one.}"
NA26 – ἄλλοι ἔλεγον (5707) ὅτι Οὗτός ἐστιν· (5748) ἄλλοι ἔλεγον, (5707) Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. (5748) ἐκεῖνος ἔλεγεν (5707) ὅτι Ἐγώ εἰμι. (5748)
WH – αλλοι ελεγον (5707) οτι ουτος εστιν (5719) αλλοι ελεγον (5707) ουχι αλλα ομοιος αυτω εστιν (5719) εκεινος ελεγεν (5707) οτι εγω ειμι (5719)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile