Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:1-5

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard
John 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now before the Feast of the Passover, Jesus knowing that His hour had come that He would depart out of this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end.
NA26 – Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς (5761) Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν (5627) αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ (5632) ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας (5660) τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν (5656) αὐτούς.
WH – προ δε της εορτης του πασχα ειδως (5761) ο ιησους οτι ηλθεν (5627) αυτου η ωρα ινα μεταβη (5632) εκ του κοσμου τουτου προς τον πατερα αγαπησας (5660) τους ιδιους τους εν τω κοσμω εις τελος ηγαπησεν (5656) αυτους
PES – ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܡܛܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܚܶܒ݂ ܠܕ݂ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – During supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, {the son} of Simon, to betray Him,
NA26 – καὶ δείπνου γινομένου, (5740) τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος (5761) εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ (5632) αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου,
WH – και δειπνου γινομενου (5740) του διαβολου ηδη βεβληκοτος (5761) εις την καρδιαν ινα παραδοι (5632) αυτον ιουδας σιμωνος [ ισκαριωτης | ισκαριωτου ]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Jesus,} knowing that the Father had given all things into His hands, and that He had come forth from God and was going back to God,
NA26 – εἰδὼς (5761) ὅτι πάντα ἔδωκεν (5656) αὐτῷ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, (5719)
WH – ειδως (5761) οτι παντα εδωκεν (5656) αυτω ο πατηρ εις τας χειρας και οτι απο θεου εξηλθεν (5627) και προς τον θεον υπαγει (5719)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܀
Lexical Parser:  
John 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – *got up from supper, and *laid aside His garments; and taking a towel, He girded Himself.
NA26 – ἐγείρεται (5743) ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν (5719) τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν (5631) λέντιον διέζωσεν (5656) ἑαυτόν.
WH – εγειρεται (5743) εκ του δειπνου και τιθησιν (5719) τα ιματια και λαβων (5631) λεντιον διεζωσεν (5656) εαυτον
PES – ܩܳܡ ܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܣܳܡ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܫܩܰܠ ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܡܚܳܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He *poured water into the basin, and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which He was girded.
NA26 – εἶτα βάλλει (5719) ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν (5721) τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν (5721) τῷ λεντίῳ ἦν (5713) διεζωσμένος. (5772)
WH – ειτα βαλλει (5719) υδωρ εις τον νιπτηρα και ηρξατο (5668) νιπτειν (5721) τους ποδας των μαθητων και εκμασσειν (5721) τω λεντιω ω ην (5707) διεζωσμενος (5772)
PES – ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܝܳܐ ܒ݁ܰܡܫܳܓ݂ܬ݁ܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܠܰܡܫܳܓ݂ܽܘ ܪܶܓ݂ܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܫܰܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܡܚܶܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain