Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:21-24

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 7:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered them, ""I did one deed, and you all marvel.
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἓν ἔργον ἐποίησα (5656) καὶ πάντες θαυμάζετε. (5719)
WH – απεκριθη (5662) ιησους και ειπεν (5627) αυτοις εν εργον εποιησα (5656) και παντες θαυμαζετε (5719)
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܘܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 7:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this reason Moses has given you circumcision (not because it is from Moses, but from the fathers), and on {the} Sabbath you circumcise a man.
NA26 – (5748) ἀλλ ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε (5719) ἄνθρωπον.
WH – δια τουτο μωυσης δεδωκεν (5758) υμιν την περιτομην ουχ οτι εκ του μωυσεως εστιν (5719) αλλ εκ των πατερων και [ [εν] | εν ] σαββατω περιτεμνετε (5719) ανθρωπον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 7:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If a man receives circumcision on {the} Sabbath so that the Law of Moses will not be broken, are you angry with Me because I made an entire man well on {the} Sabbath?
NA26 – εἰ περιτομὴν λαμβάνει (5719) ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ (5686) νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε (5719) ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα (5656) ἐν σαββάτῳ;
WH – ει περιτομην λαμβανει (5719) [ [ο] | ] ανθρωπος εν σαββατω ινα μη λυθη (5686) ο νομος μωυσεως εμοι χολατε (5719) οτι ολον ανθρωπον υγιη εποιησα (5656) εν σαββατω
PES – ܐܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܙܰܪ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܪܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܥܠܰܝ ܪܳܛܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܚܠܡܶܬ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 7:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment."
NA26 – μὴ κρίνετε (5720) κατ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε. (5720)
WH – μη κρινετε (5720) κατ οψιν αλλα την δικαιαν κρισιν κρινετε (5720)
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܒ݁ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܕ݁ܽܘܢܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain