Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:4

New American Standard Bible
Jude 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For certain people have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into indecent behavior and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.
NA26 – παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι class="show tvm">(5772) εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες class="show tvm">(5723) εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. class="show tvm">(5740)
WH – [ παρεισεδυησαν class="show tvm">(5648) | παρεισεδυσαν class="show tvm">(5656) ] γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι class="show tvm">(5772) εις τουτο το κριμα ασεβεις την του θεου ημων χαριτα μετατιθεντες class="show tvm">(5723) εις ασελγειαν και τον μονον δεσποτην και κυριον ημων ιησουν χριστον αρνουμενοι class="show tvm">(5740)
PES – ܩܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܰܥܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܰܕ݁ܶܡܘ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܚܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܕ݁ܰܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܡܰܗܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܠܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile