Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:34

New American Standard Bible
Luke 10:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and came to him and bandaged up his wounds, pouring oil and wine on {them;} and he put him on his own animal, and brought him to an inn and took care of him.
NA26 – καὶ προσελθὼν (5631) κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν (5627) αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ.
WH – και προσελθων (5631) κατεδησεν (5656) τα τραυματα αυτου επιχεων (5723) ελαιον και οινον επιβιβασας (5660) δε αυτον επι το ιδιον κτηνος ηγαγεν (5627) αυτον εις πανδοχειον και επεμεληθη (5675) αυτου
PES – ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܘܰܥܨܰܒ݂ ܡܰܚܘܳܬ݂ܶܗ ܘܰܢܨܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܦ݂ܽܘܬ݁ܩܳܐ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile