Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:34

New American Standard Bible
Luke 10:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and came to him and bandaged up his wounds, pouring oil and wine on {them;} and he put him on his own animal, and brought him to an inn and took care of him.
NA26 – καὶ προσελθὼν class="show tvm">(5631) κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν class="show tvm">(5627) αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ.
WH – και προσελθων class="show tvm">(5631) κατεδησεν class="show tvm">(5656) τα τραυματα αυτου επιχεων class="show tvm">(5723) ελαιον και οινον επιβιβασας class="show tvm">(5660) δε αυτον επι το ιδιον κτηνος ηγαγεν class="show tvm">(5627) αυτον εις πανδοχειον και επεμεληθη class="show tvm">(5675) αυτου
PES – ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܘܰܥܨܰܒ݂ ܡܰܚܘܳܬ݂ܶܗ ܘܰܢܨܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܦ݂ܽܘܬ݁ܩܳܐ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile